Beta
You are viewing a draft
Not for citation.

Josephus, The Jewish War 2.277-2.292

   https://caesarea-maritima.org/testimonia/27

Text

Τοιοῦτον δ᾽ ὄντα τὸν Ἀλβῖνον ἀπέδειξεν ὁ μετ᾽ αὐτὸν ἐλθὼν Γέσσιος Φλῶρος ἀγαθώτατον κατὰ σύγκρισιν. ὁ μέν γε λάθρα τὰ πολλὰ καὶ μεθ᾽ ὑποστολῆς ἐκακούργησεν, Γέσσιος δὲ τὰς εἰς τὸ ἔθνος παρανομίας ἐπόμπευσεν καὶ ὥσπερ ἐπὶ τιμωρίᾳ κατακρίτων πεμφθεὶς δήμιος οὔτε ἁρπαγῆς τινα τρόπον οὔτε αἰκίας παρέλιπεν. ἦν δὲ ἐν μὲν τοῖς ἐλεεινοῖς ὠμότατος, ἐν δὲ τοῖς αἰσχροῖς ἀναιδέστατος. οὔτε δὲ πλείω τις ἀπιστίαν τῆς ἀληθείας κατέχεεν οὔτε ἐν τῷ πανουργεῖν δολιωτέρας ὁδοὺς ἐπενόησεν. ᾧ τὸ μὲν κατ᾽ ἄνδρα κερδαίνειν μικρὸν ἐδόκει, πόλεις δ᾽ ὅλας ἐξεδίδυσκε καὶ δήμους ἀθρόους ἐλυμαίνετο καὶ μόνον οὐκ ἐκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πᾶσιν ἐξεῖναι λῃστεύειν ἐφ᾽ ᾧ μέρος αὐτὸς λήψεται τῶν λαφύρων. διὰ γοῦν τὴν ἐκείνου πλεονεξίαν πάσας ἐρημωθῆναι συνέβη τὰς πόλεις καὶ πολλοὺς τῶν πατρίων ἠθῶν ἐξαναστάντας φυγεῖν εἰς τὰς ἀλλοφύλους ἐπαρχίας. Μέχρι μὲν οὖν ἐν Συρίᾳ Κέστιος Γάλλος ἦν διέπων τὴν ἐπαρχίαν, οὐδὲ πρεσβεύσασθαί τις πρὸς αὐτὸν ἐτόλμησεν κατὰ τοῦ Φλώρου: παραγενόμενον δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς τῶν ἀζύμων ἑορτῆς ἐνεστώσης περιστὰς ὁ δῆμος οὐκ ἐλάττους τριακοσίων μυριάδων ἱκέτευον ἐλεῆσαι τὰς τοῦ ἔθνους συμφορὰς καὶ τὸν λυμεῶνα τῆς χώρας Φλῶρον ἐκεκράγεσαν: ὁ δὲ παρὼν καὶ τῷ Κεστίῳ παρεστὼς διεχλεύαζεν τὰς φωνάς. ὅ γε μὴν Κέστιος τὴν ὁρμὴν τοῦ πλήθους καταστείλας καὶ δοὺς ἔμφασιν ὡς πρὸς τὸ μέλλον αὐτοῖς τὸν Φλῶρον κατασκευάσειεν μετριώτερον, ὑπέστρεφεν εἰς Ἀντιόχειαν. προέπεμπε δὲ αὐτὸν μέχρι Καισαρείας Φλῶρος ἐξαπατῶν καὶ πόλεμον ἤδη τῷ ἔθνει σκοπούμενος, ᾧ μόνῳ συγκρύψειν τὰς ἑαυτοῦ παρανομίας ὑπελάμβανεν: εἰρήνης μὲν γὰρ οὔσης κατηγόρους ἕξειν ἐπὶ Καίσαρος Ἰουδαίους προσεδόκα, πραγματευσάμενος δὲ ἀπόστασιν αὐτῶν τῷ μείζονι κακῷ περισπάσειν τὸν ἔλεγχον ἀπὸ τῶν μετριωτέρων. ὁ μὲν οὖν, ὡς ἂν ἀπορραγείη τὸ ἔθνος, καθ᾽ ἡμέραν ἐπέτεινεν αὐτοῖς τὰς συμφοράς. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ οἱ Καισαρέων Ἕλληνες νικήσαντες παρὰ Νέρωνι τῆς πόλεως ἄρχειν τὰ τῆς κρίσεως ἐκόμισαν γράμματα, καὶ προσελάμβανεν τὴν ἀρχὴν ὁ πόλεμος δωδεκάτῳ μὲν ἔτει τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας, ἑπτακαιδεκάτῳ δὲ τῆς Ἀγρίππα βασιλείας, Ἀρτεμισίου μηνός. πρὸς δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἐξ αὐτοῦ συμφορῶν οὐκ ἀξίαν ἔσχεν πρόφασιν: οἱ γὰρ ἐν Καισαρείᾳ Ἰουδαῖοι, συναγωγὴν ἔχοντες παρὰ χωρίον, οὗ δεσπότης ἦν τις Ἕλλην Καισαρεύς, πολλάκις μὲν κτήσασθαι τὸν τόπον ἐσπούδασαν τιμὴν πολλαπλασίονα τῆς ἀξίας διδόντες: ὡς δ᾽ ὑπερορῶν τὰς δεήσεις πρὸς ἐπήρειαν ἔτι καὶ παρῳκοδόμει τὸ χωρίον ἐκεῖνος ἐργαστήρια κατασκευαζόμενος στενήν τε καὶ παντάπασιν βιαίαν πάροδον ἀπέλειπεν αὐτοῖς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ θερμότεροι τῶν νέων προπηδῶντες οἰκοδομεῖν ἐκώλυον. ὡς δὲ τούτους εἶργεν τῆς βίας Φλῶρος, ἀμηχανοῦντες οἱ δυνατοὶ τῶν Ἰουδαίων, σὺν οἷς Ἰωάννης ὁ τελώνης. πείθουσι τὸν Φλῶρον ἀργυρίου ταλάντοις ὀκτὼ διακωλῦσαι τὸ ἔργον. ὁ δὲ πρὸς μόνον τὸ λαβεῖν ὑποσχόμενος πάντα συμπράξειν, λαβὼν ἔξεισιν τῆς Καισαρείας εἰς Σεβαστὴν καὶ καταλείπει τὴν στάσιν αὐτεξούσιον, ὥσπερ ἄδειαν πεπρακὼς Ἰουδαίοις τοῦ μάχεσθαι. Τῆς δ᾽ ἐπιούσης ἡμέρας ἑβδομάδος οὔσης τῶν Ἰουδαίων εἰς τὴν συναγωγὴν συναθροισθέντων στασιαστής τις Καισαρεὺς γάστραν καταστρέψας καὶ παρὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν θέμενος ἐπέθυεν ὄρνεις. τοῦτο τοὺς Ἰουδαίους ἀνηκέστως παρώξυνεν ὡς ὑβρισμένων μὲν αὐτοῖς τῶν νόμων, μεμιασμένου δὲ τοῦ χωρίου. τὸ μὲν οὖν εὐσταθὲς καὶ πρᾷον ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας ἀναφεύγειν ᾤετο χρῆναι, τὸ στασιῶδες δὲ καὶ ἐν νεότητι φλεγμαῖνον ἐξεκαίετο πρὸς μάχην. παρεσκευασμένοι δὲ εἱστήκεσαν οἱ τῶν Καισαρέων στασιασταί, τὸν γὰρ ἐπιθύσοντα προπεπόμφεσαν ἐκ συντάγματος, καὶ ταχέως ἐγένετο συμβολή. προσελθὼν δὲ Ἰούκουνδος ὁ διακωλύειν τεταγμένος ἱππάρχης τήν τε γάστραν αἴρει καὶ καταπαύειν ἐπειρᾶτο τὴν στάσιν. ἡττωμένου δ᾽ αὐτοῦ τῆς τῶν Καισαρέων βίας Ἰουδαῖοι τοὺς νόμους ἁρπάσαντες ἀνεχώρησαν εἰς Νάρβατα: χώρα τις αὐτῶν οὕτω καλεῖται σταδίους ἑξήκοντα διέχουσα τῆς Καισαρείας : οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωάννην δυνατοὶ δώδεκα πρὸς Φλῶρον ἐλθόντες εἰς Σεβαστὴν ἀπωδύροντο περὶ τῶν πεπραγμένων καὶ βοηθεῖν ἱκέτευον, αἰδημόνως ὑπομιμνήσκοντες τῶν ὀκτὼ ταλάντων. ὁ δὲ καὶ συλλαβὼν ἔδησεν τοὺς ἄνδρας αἰτιώμενος ὑπὲρ τοῦ τοὺς νόμους ἐξενεγκεῖν τῆς Καισαρείας.1

Translation

And although such was the character of Albinus, yet did Gessius Florus who succeeded him, demonstrate him to have been a most excellent person, upon the comparison; for the former did the greatest part of his rogueries in private, and with a sort of dissimulation; but Gessius did his unjust actions to the harm of the nation after a pompons manner; and as though he had been sent as an executioner to punish condemned malefactors, he omitted no sort of rapine, or of vexation; where the case was really pitiable, he was most barbarous, and in things of the greatest turpitude he was most impudent. Nor could any one outdo him in disguising the truth; nor could any one contrive more subtle ways of deceit than he did. He indeed thought it but a petty offense to get money out of single persons; so he spoiled whole cities, and ruined entire bodies of men at once, and did almost publicly proclaim it all the country over, that they had liberty given them to turn robbers, upon this condition, that he might go shares with them in the spoils they got. Accordingly, this his greediness of gain was the occasion that entire toparchies were brought to desolation, and a great many of the people left their own country, and fled into foreign provinces. And truly, while Cestius Gallus was president of the province of Syria, nobody durst do so much as send an embassage to him against Florus; but when he was come to Jerusalem, upon the approach of the feast of unleavened bread, the people came about him not fewer in number than three millions 1 these besought him to commiserate the calamities of their nation, and cried out upon Florus as the bane of their country. But as he was present, and stood by Cestius, he laughed at their words. However, Cestius, when he had quieted the multitude, and had assured them that he would take care that Florus should hereafter treat them in a more gentle manner, returned to Antioch. Florus also conducted him as far as Cesarea, and deluded him, though he had at that very time the purpose of showing his anger at the nation, and procuring a war upon them, by which means alone it was that he supposed he might conceal his enormities; for he expected that if the peace continued, he should have the Jews for his accusers before Caesar; but that if he could procure them to make a revolt, he should divert their laying lesser crimes to his charge, by a misery that was so much greater; he therefore did every day augment their calamities, in order to induce them to a rebellion. Now at this time it happened that the Grecians at Cesarea had been too hard for the Jews, and had obtained of Nero the government of the city, and had brought the judicial determination: at the same time began the war, in the twelfth year of the reign of Nero, and the seventeenth of the reign of Agrippa, in the month of Artemisins [Jyar.] Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Cesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek : the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price; but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made working-shops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there; but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work. He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Cesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Cesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted. Whereupon the sober and moderate part of the Jews thought it proper to have recourse to their governors again, while the seditious part, and such as were in the fervor of their youth, were vehemently inflamed to fight. The seditions also among the Gentiles of Cesarea stood ready for the same purpose; for they had, by agreement, sent the man to sacrifice beforehand [as ready to support him;] so that it soon came to blows. Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Cesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Cesarea sixty furlongs. But John, and twelve of the principal men with him, went to Florus, to Sebaste, and made a lamentable complaint of their case, and besought him to help them; and with all possible decency, put him in mind of the eight talents they had given him; but he had the men seized upon, and put in prison, and accused them for carrying the books of the law out of Cesarea.2

Works Cited

 • 1 Flavius Josephus, De Bello Judaico Libri VII: Machine Readable Text, ed. B. Niese (Medford, MA: Trustees of Tufts University, 2013), section: 2.277-2.292.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 Flavius Josephus, The Wars of the Jews: Machine Readable Text, trans. William Whiston (Trustees of Tufts University, 2009), section: 2.277-2.292.Link to Zotero Bibliographic Record

Additional Bibliography

 • Josephus, De Bello Judaico Libri VII, in Flavii Iosephi opera, ed. Benedict Niese, vol. 6 (Berlin: Weidmann, 1885), section: 2.277-2.292.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • Flavius Josephus, The Wars of the Jews, in The Complete Works of Flavius Josephus: The Celebrated Jewish Historian. Comprising the History and Antiquities of the Jews, with the Destruction of Jerusalem by the Romans, and Dissertations Concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, and the Sacrifice of Isaac, Together with a Discourse on Hades, or Hell ; With His Autobiography, trans. William Whiston (Chicago: Donohue, Henneberry & Co., 1895), 498–707, section: 2.277-2.292.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic recordLink to HathiTrust Bibliographic record

Copyright and License for Reuse

Except for materials quoted from other sources, this entry is copyright 2020 by the contributors (Bianca Gardner, et al.) and the Caesarea City and Port Exploration Project. It is licensed under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Some texts quoted in this entry may be in the public domain in the United States. No copyright is asserted for these quotations.

Some texts quoted in this entry may have copyright restrictions and are reused under Section 107 of the Copyright Act of 1976 (Title 17 of the United States Code) which permits “fair use” of copyrighted materials for purposes such as criticism, comment, scholarship, and research. These texts remain under copyright of their owners. No copyright infringement is intended.

How to Cite This Entry

Bianca Gardner et al., “Josephus, The Jewish War 2.277-2.292,” in Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia, entry published March 30, 2020, https://caesarea-maritima.org/testimonia/27.

Bibliography:

Bianca Gardner et al., “Josephus, The Jewish War 2.277-2.292.” In Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia, edited by Joseph L. Rife., edited by Joseph L. Rife. Caesarea City and Port Exploration Project, 2020. Entry published March 30, 2020. https://caesarea-maritima.org/testimonia/27.

About this Entry

Entry Title: Josephus, The Jewish War 2.277-2.292

Authorial and Editorial Responsibility:

 • Joseph L. Rife, general editor, Vanderbilt University
 • Joseph L. Rife, editor, Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia
 • David A. Michelson, Daniel L. Schwartz, and William L. Potter, technical editors, “Josephus, The Jewish War 2.277-2.292
 • Bianca Gardner and Joseph L. Rife, entry contributors, “Josephus, The Jewish War 2.277-2.292

Additional Credit:

 • TEI encoding by William L. Potter
 • Electronic text added by Bianca Gardner
 • Testimonia identified by Joseph L. Rife
Show full citation information...