Beta
You are viewing a draft
Not for citation.

Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15

   https://caesarea-maritima.org/testimonia/115

Text

Κατὰ τούτους εἰρήνης ἁπανταχοῦ τῶν ἐκκλησιῶν οὔσης, ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης Μαρῖνος τῶν ἐν στρατείαις ἀξιώμασιτετιμημένων, γένει τε καὶ πλούτῳ περιφανὴς ἀνὴρ, διὰ τὴν Χριστοῦ μαρτυρίαν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, τοιᾶσδε ἕνεκεν αἰτίας. τιμή τίς ἐστι παρὰ Ρωμαίοις τὸ κλῆμα, οὗ τοὺς τυχόντας φασὶν γίνεσθαι. τόπου σχολάζοντος, ἐπὶ τοῦτο προκοπῆς τὸν Μαρῖνον ἡ τοῦ βαθμοῦ τάξις ἐκάλει. ἤδη τε μέλλοντα τῆς τιμῆς ἔχεσθαι, παρελθὼν ἄλλος πρὸ τοῦ βήματος, μὴ ἐξεῖναι μὲν ἐκείνῳ τῆς Ρωμαίων μετέχειν ἀξίας κατὰ τοὺς παλαιοὺς νόμους, Χριστιανῷ γε ὄντι καὶ τοῖς βασιλεῦσι μὴ θύοντι, κατηγόρει· αὐτῷ δὲ ἐπιβάλλειν τὸν κλῆρον. ἐφ ᾧ κινηθέντα τὸν δικαστὴν (Ἀχαιὸς οὗτος ἦν) πρῶτον μὲν ἐρέσθαι ποίας ὁ Μαρῖνος εἴη γνώμης. ὡς δ ὁμολογοῦντα Χριστιανὸν ἐπιμόνως ἑώρα, τριῶν ὡρῶν ἐπιδοῦναι αὐτῷ εἰς ἐπίσκεψιν διάστημα. ἐκτὸς δῆτα γενόμενον αὐτὸν τοῦ δικαστηρίου Θεότεκνος ὁ τῇδε ἐπίσκοπος ἀφέλκει προσελθὼν δι ὁμιλίας, καὶ τῆς χειρὸς λαβὼν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν προάγει, εἴσω τε πρὸς αὐτῷ στήσας τῷ ἁγιάσματι, μικρόν τι παραναστείλας αὐτοῦ τῆς χλαμύδος καὶ τὸ προσηρτημένον αὐτῷ ξίφος ἐπιδείξας, ἅμα τε ἀντιπαρατίθησι προσαγαγὼν αὐτῷ τὴν τῶν θείων εὐαγγελίων γραφὴν, κελεύσας τῶν δυεῖν ἑλέσθαι τὸ κατὰ γνώμην. ὡς δ ἀμελλητὶ τὴν δεξιὰν προτείνας ἐδέξατο τὴν θείαν γραφὴν, “ἔχου τοίνυν, ἔχου,” φησὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Θεότεκνος, “τοῦ θεοῦ, καὶ τύχοις ὧν εἵλου, πρὸς αὐτοῦ δυναμούμενος, καὶ βάδιζε μετ εἰρήνης.” εὐθὺς ἐκεῖθεν ἐπανελθόντα αὐτὸν κῆρυξ ἐβόα καλῶν πρὸ τοῦ δικαστηρίου· καὶ γὰρ ἤδη τὰ τῆς προθεσμίας τοῦ χρόνου πεπλήρωτο. καὶ δὴ παραστὰς τῷ δικαστηρίῳ, καὶ μείζονα τῆς πίστεως τὴν προθυμίαν ἐπιδείξας, εὐθὺς, ὡς εἶχεν, ἀπαχθεὶς τὴν ἐπὶ θανάτῳ τελειοῦται.1

Translation

In the time of those persons, when the churches everywhere were at peace, a man at Caesarea in Palestine called Marinus, honoured by high rank in the army and distinguished besides by birth and wealth, was beheaded for his testimony to Christ, on the following account. There is a certain mark of honour among the Romans, the vine-switch, and those that obtain it become, it is said, centurions. A post was vacant, and according to the order of promotion Marinus was being called to this advancement. Indeed he was on the point of receiving the honor, when another stepped forward before the tribunal, and stated that in accordance with the ancient laws Marinus could not share in the rank that belonged to Romans, since he was a Christian and did not sacrifice to the emperors; but that the office fell to himself. And [it is said] that the judge (his name was Achaeus) was moved thereat, and first of all asked what views Marinus held; and then, when he saw that he was steadfast in confessing himself a Christian, gave him a space of three hours for consideration. When he came outside the court, Theotecnus, the bishop there, approached and drew him aside in conversation, and taking him by the hand led him forward to the church. Once inside, he placed him close to the altar itself, and raising his cloak a little, pointed to the sword with which he was girded; at the same time he brought and placed before him the book of the divine Gospels, and asked him to choose which of the two he wished. Without hesitation he stretched forth his right hand and took the divine book. “Hold fast then,” said Theotecnus to him, “hold fast to God; and, strengthened by Him, may you obtain what you have chosen. Go in peace.” As he was returning from there immediately a herald cried aloud, summoning him before the court of justice. For the appointed time was now over. Standing before the judge he displayed still greater zeal for the faith; and straightway, even as he was, was led away to death, and so was perfected.2

Works Cited

 • 1 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica: Machine Readable Text, ed. Wilhelm Dindorfius (Leipzig: University of Leipzig, 2014), section: 7.15.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica [English Translation]: Machine Readable Text, trans. Kirsopp Lake (Leipzig: University of Leipzig, 2014), section: 7.15.Link to Zotero Bibliographic Record

Additional Bibliography

 • Eusebius of Caesarea, Eusebii Caesariensis opera, ed. Wilhelm Dindorf, vol. 4, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Leipzig: B. G. Teubner, 1867), section: 7.15.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • Eusebius of Caesarea, The Ecclesiastical History: Books 1-5, trans. Kirsopp Lake, vol. 1, 2 vols., Loeb Classical Library 153 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926), section: 7.15.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

Copyright and License for Reuse

Except for materials quoted from other sources, this entry is copyright 2020 by the contributors (Joseph L. Rife, et al.) and the Caesarea City and Port Exploration Project. It is licensed under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Some texts quoted in this entry may be in the public domain in the United States. No copyright is asserted for these quotations.

Some texts quoted in this entry may have copyright restrictions and are reused under Section 107 of the Copyright Act of 1976 (Title 17 of the United States Code) which permits “fair use” of copyrighted materials for purposes such as criticism, comment, scholarship, and research. These texts remain under copyright of their owners. No copyright infringement is intended.

How to Cite This Entry

Eliana Yonan et al., “Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15,” in Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia, entry published June 19, 2020, https://caesarea-maritima.org/testimonia/115.

Bibliography:

Eliana Yonan et al., “Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15.” In Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia, edited by Joseph L. Rife, Phillip I. Lieberman and David A. Michelson., edited by Joseph L. Rife et al.. Caesarea City and Port Exploration Project, 2020. Entry published June 19, 2020. https://caesarea-maritima.org/testimonia/115.

About this Entry

Entry Title: Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15

Authorial and Editorial Responsibility:

 • Joseph L. Rife, general editor, Vanderbilt University
 • Joseph L. Rife, Phillip I. Lieberman, and David A. Michelson, editors, Caesarea Maritima: A Collection of Testimonia
 • David A. Michelson, Daniel L. Schwartz, and William L. Potter, technical editors, “Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15
 • Eliana Yonan and Joseph L. Rife, entry contributors, “Eusebius of Caesarea, Historia ecclesiastica 7.15

Additional Credit:

 • TEI encoding by William L. Potter
 • Electronic text added by Eliana Yonan
 • Testimonia identified by Joseph L. Rife
Show full citation information...